Projekt "Siostra PCK Edycja II"

Czas trwania projektu: marzec 2017 – maj 2018

Start poszczególnych grup szkoleniowych:

- gr. I: kwiecień 2017r.

- gr. II: lipiec 2017r.

- gr. III: październik 2017r.

- gr. IV: styczeń 2018r.

Wartość projektu: 455 830,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 433 038,50 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie 48 kobiet od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z pow. miasta Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca V.2018r. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie Siostra PCK, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w projekcie, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+ i min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w PCK.

Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji i doświadczenia umożliwiającego pracę w charakterze siostry PCK przez 48 uczestniczek projektu, podjęcie zatrudnienia po ukończeniu udziału w projekcie przez min. 49% kobiet, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek 50+, min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach.

Liczba uczestników: 48

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety pozostające bez zatrudnienia, od 30 roku życia, zamieszkałe w Białymstoku, pow. białostockim i sokólskim.

Najlepsze uczestniczki otrzymają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, w trakcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania;

2. Kurs Siostry PCK – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze siostry PCK, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat. Całkowity czas trwania kursu: 130 godzin.

Program kursu:

1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,

2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe

3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce

4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego

5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną

6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych

7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym

8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego

9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

10. Podstawy rehabilitacji osób starszych

11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia

12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne

13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

 

Wszystkie uczestniczki odbywające kurs Siostry PCK otrzymają stypendium w kwocie 650 zł netto, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto, osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają dopłatę do kosztów dojazdu na kurs w wysokości do 150 zł.

 3. Staż w środowiskach PCK – wszystkie uczestniczki odbędą 3-miesięczne staże w środowiskach PCK, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej.

Przed przystąpieniem do staży uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW. Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 997 zł netto za każdy miesiąc stażu (łącznie 2 991 zł netto), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto przewidziana została dopłata do kosztów dojazdu w wysokości do 150 zł/miesiąc w przypadku uczestniczek mieszkających poza Białymstokiem oraz w wysokości do 80zł/miesiąc w przypadku uczestniczek mieszkających w Białymstoku dojeżdżających na staż poza miejsce zamieszkania.

4. Warsztaty z aktywizacji zawodowej wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dokumenty aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.

Program warsztatów:

1. Aktywne poszukiwanie pracy w zawodzie.

2. Metody poszukiwania pracy.

3. Dokumenty rekrutacyjne:

a. Życiorys zawodowy,

b. List motywacyjny.

4. Współpraca z agencjami zatrudnienia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna.

5. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców z branży usług opiekuńczych oraz aktualnych ofertach zatrudnienia. 

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
  • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu Siostra PCK, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
  • prześlij skan mailem na adres: siostrapck@optimahrs.pl

 

 Do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy
 

 

Linki: